ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเทพนคร
อำเภอ:
เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด:
บุรีรัมย์
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-07-19
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-07-19
งบประมาณที่ใช้:
67,375 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษา และรวบรวมกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความรู้เรื่อง สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบริบทสังคมไทยด้านสิทธิมนุษยชน ๒. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ ความเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างสิทธิและเสรีภาพขึ้นพื้นฐานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบริบทสังคมไทยด้านสิทธิมนุษยชนที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในโอกาสต่อไป ๓. เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิและเสรีภาพด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม