ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมต้นหยง
อำเภอ:
เมืองนราธิวาส
จังหวัด:
นราธิวาส
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
150 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-09-08
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-09-08
งบประมาณที่ใช้:
272,900 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ๒.เพื่อเผยแพร่สิทธิและประโยชน์ต่างๆของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สาธารณะได้

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม