ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเลคอินน์ ถนนนครนอก
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-09-04
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-09-06
งบประมาณที่ใช้:
146,800 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน ๒.เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีความรู้ความเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและช่วยส่งเสริมสันติภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓. เพื่อสร้างนักศึกษาผู้นำให้เป็น “ต้นกล้าเยาวชนคนของพระราชา” ในการขยายผล เผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนแก่นักศึกษาอื่นๆในรั้วมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการมีการบรรยายและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ชีวิตกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาค สิทธิชุมชน และกลไกการคุ้มครองสิทธิฯ โดยมีอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในภาคใต้ซึ่งผ่านการอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิฯกับสำนักงาน กสม.มาแล้ว ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน โดยกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งในโครงการ คือ การนำเยาวชนลงพื้นที่ศึกษากรณีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อันสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดชลาทัศน์ของจังหวัดสงขลาโดยไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำไปสู่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก 'สงขลาฟอรัม' กลุ่มภาคประชาชนผู้เฝ้าระวังปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมเป็นวิทยากรด้วย

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม