ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องบรรณสารสาธิต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำเภอ:
เมืองนครราชสีมา
จังหวัด:
นครราชสีมา
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-26
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-26
งบประมาณที่ใช้:
69,400 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,uวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่นักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน และประชาชนผู้สนใจ ๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนามุมความรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้มีการอภิปรายเรื่อง "การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษชนและกลไกการคุ้มครองสิทธิ" รวมทั้งสิทธิของกลุ่มต่างๆในสังคม มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เคยผ่านโครงการอบรมวิทยาด้านสิทธิมนุษยชน (Training of Trainer) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีคุณพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเจาะลึกไปในเรื่องสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง เช่น เน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วยให้แก่กลุ่มนักศึกษาพยาบาล สิทธิในเรื่องเกี่ยวกับการรับน้อง เป็นต้น

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม