ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
803 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-21
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-21
งบประมาณที่ใช้:
75,100 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ๒. เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ๓. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถตามความสนใจและความถนัดของเยาวชน ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง "สิทธิมนุษยชน" โดยนายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ รวมทั้งกิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น และเป็นการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมและขยายความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม