ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อำเภอ:
ท่าศาลา
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
200 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-11
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-11
งบประมาณที่ใช้:
121,780 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา (ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) โดยศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไข ๒. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคคลทั่วไป ๓. เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคคลทั่วไป อันนำไปสู่การป้องกัน แก้ไข และเยียวยาปัญหาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔. เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสำรวจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและนำไปสู่การจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้อย่างตรงเป้าหมาย

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม