ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
80 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-06-26
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-10-18
งบประมาณที่ใช้:
156,800 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนระดับมัธยมในการนำไปใช้ในสถานศึกษาและชีวิตประจำวัน ๒. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงบทบาทในการเป็นกำลังสำคัญในการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนาเมืองด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ๓. เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างทางความคิด เข้าใจ และเคารพสิทธิทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ๔. เพื่อค้นหามิตรภาพและการสร้างเครือข่ายเพื่อการรณรงค์การใช้สิทธิมนุษยชนในประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม