ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
อ่าวฉลองวิลล่า รีสอร์ทแอนสปา
อำเภอ:
เมืองภูเก็ต
จังหวัด:
ภูเก็ต
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
40 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-05-19
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-05-21
งบประมาณที่ใช้:
127,400 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ๒. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน ๓. เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ๔. เพื่อให้นักศึกษารณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและตรี

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม