ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเอเชีย
อำเภอ:
พญาไท
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
80 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-05-27
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-05-27
งบประมาณที่ใช้:
56,990 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

การนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบเรียนสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในมิติเรื่องเพศและความหลากหลายทางเพศ

คณะกรรมการ

  1. นายแท้จริง ศิริพานิช

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 26 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม