ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

อีเมล พิมพ์ PDF
โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔
 ระหว่างวันที่ ๔ – ๗  มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


-------------------------- 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔ กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ประกอบด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาจาก ๕ สถาบัน คือ 

          ๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ๒) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
          ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ
          ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและกลไกการทำงานกับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการนำร่องในการดำเนินงานกับกลุ่มเยาวชนและขยายการสร้างเครือข่ายไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษาจาก ๕ สถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์-บุคลากรการศึกษาแต่ละสถาบันฯผู้ร่วมจัดค่ายฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๙๑ คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในฐานะเจ้าของพื้นที่กล่าวต้อนรับ  และได้รับเกียรติจาก นางสาววารุณี เจนาคม รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด 

การจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในครั้งนี้ มีการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน โดยการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนไร้พรหมแดน ฐาน คือ 

          ๑) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
          ๒) ชีวิตกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
          ๓) ความเสมอภาค 
          ๔) สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร 

และทุกกิจกรรมฐานจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย จากนั้นนำผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้างพลังในการร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย 

          กรณีที่ ๑ สิทธิชุมชนกรณี กรณีเหมืองแร่เหล็ก บ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
          กรณีที่ ๒  สิทธิชุมชนกรณีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลเชียงคาน ณ วัดท่าครก  ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โดยมีวิทยากรในพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการweb

 

yt1

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6