เลย

ด่านซ้าย (0) ท่าลี่ (0) นาด้วง (0) นาแห้ว (0) ปากชม (0) ผาขาว (1) ภูกระดึง (0) ภูหลวง (0) ภูเรือ (0) วังสะพุง (1) หนองหิน (กิ่งอำเภอ) (0) เชียงคาน (0) เมืองเลย (4) เอราวัณ (กิ่งอำเภอ) (0)
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด

จำนวนสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด

อำเภอ จำนวน
เครือข่ายองค์กร
จำนวน
เครือข่ายบุคคล
ด่านซ้าย 0 1
ท่าลี่ 0 1
นาด้วง 0 1
นาแห้ว 0 0
ปากชม 0 1
ผาขาว 1 1
ภูกระดึง 0 1
ภูหลวง 0 1
ภูเรือ 0 1
วังสะพุง 1 6
หนองหิน (กิ่งอำเภอ) 0 1
เชียงคาน 0 3
เมืองเลย 4 43
เอราวัณ (กิ่งอำเภอ) 0 1