ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรประมงชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-03-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
30 หมู่ 3 ตำบลท่ายาง
อำเภอ:
เมืองชุมพร
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในนโยบายของรัฐและท้องถิ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนำล่องภาคใต้ (2545) 2. ผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 3. ต่อต้านเครื่องมือประมงที่ทำลายทรัพยากรทางทะเล
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน

 1. นายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 30 หมู่ 3 ตำบลท่ายาง
  อำเภอ : เมืองชุมพร
  รหัสไปรษณีย์ : 86000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในทรัพย์สินอื่น
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 6. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง