ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวภาคใต้ สหทัยมูลนิธิ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Project on Promotion of Child and Family Welfare, Sahathai Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 7535 6524
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7534 0634
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
193 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมือง
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมและดำเนินการให้เด็กทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงและผาสุกในครอบครัวตนเอง 2. จัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กที่ไม่อาจอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ 3. ส่งเสริมและจัดหาครอบครัวบุญธรรมโดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง
 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. จังหวัดพัทลุง
 4. จังหวัดสงขลา
 5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวนฤมล อินทรโชติ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 193 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมือง
  รหัสไปรษณีย์ : 80000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7535 6524

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 2. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 3. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 4. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้หญิง
 3. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด