ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกใหญ่ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ศูนย์ประสานงานป่าโคกใหญ่ บ้านหนองโจด ตำบลหนองโจด
อำเภอ:
วาปีปทุม
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1. รักษา ฟื้นฟูป่าโคกใหญ่ให้เป็นพื้นที่ป่าของชุมชน 2. ส่งเสริมองค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ปกป้องนายทุนบุกรุกป่า โดยการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 2. อบรมให้ความรู้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 2540 3. การปลูกป่า ตั้งศาลปู่ตา และฟื้นฟูวัฒนธรรมการรักษาป่า
ประวัติโดยย่อ:
“ป่าชุมชน เป็นของชุมชน โดยองค์กรชุมชน เพื่อชุมชน” แนวคิดนี้ถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเป็นจริงได้ โดย “องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด” ที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ จาก 20 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบล 2 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันรักษาผืนป่าโคกหินลาดเนื้อที่ 2,622 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเห็ดมูลค่านับสิบล้านบาทต่อปี ป่าแห่งนี้ได้รับการจัดการโดยการส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้ยั่งยืนตลอดไปตามแนวทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน

  1. นายบุญเรือง ยางเครือ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : ศูนย์ประสานงานป่าโคกใหญ่ บ้านหนองโจด ตำบลหนองโจด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44000
    หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป