ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เกษตรชุมชนเพื่อการผลิต การตลาด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-03-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
139 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเขาพระ
อำเภอ:
รัตภูมิ
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. เพื่อลดละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมี 2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต 3. เพื่อสุขภาพด้านผู้ปริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
แปลงสาธิตต้นแบบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

 1. นายวิชิต แก้วมณี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 139 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเขาพระ
  อำเภอ : รัตภูมิ
  รหัสไปรษณีย์ : 90180
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 6. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 8. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 9. เสรีภาพในการชุมนุม
 10. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง