ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมอนุรักษ์ไก่เถื่อน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Jungle Fowl Conservation Club ()
โทรศัพท์ 1:
0 7441 2682
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.thaijunglefowl.com/topic-t68.html
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
14 ซอย 2 ท่าพรุวิทยา
อำเภอ:
สะเดา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. รณรงค์ต่อต้านการล่าไก่เถื่อนและเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ไก่เถื่อนเพื่อปล่อยป่า 2. เพื่อจัดการศึกษาแบบไก่เถื่อนที่ส่งเสริมให้คนเรียนรู้ภายใต้พื้นฐานการรู้จักตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การเพาะพันธ์ไก่เถื่อนเพื่อปล่อยเป็นไก่ป่า 2. ร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดชุมพร
 3. จังหวัดตรัง
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดนราธิวาส
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดพังงา
 8. จังหวัดพัทลุง
 9. จังหวัดภูเก็ต
 10. จังหวัดยะลา
 11. จังหวัดระนอง
 12. จังหวัดสงขลา
 13. จังหวัดสตูล
 14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุพจน์ แสงจันทร์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 14 ซอย 2 ท่าพรุวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7441 2682

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 3. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป