ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิพุทธเกษตรเชียงใหม่ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Chiang Mai Buddhakasetra Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 5341 4245
โทรศัพท์ 2:
0 5341 4096
โทรสาร:
0 5341 4096
อีเมล์:
Bdcthai@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
ศูนย์พุทธเกษตรกรรมหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เพื่อเปิดโอกาสช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยใช้หลักธรรม 2. เพื่อช่วยรัฐและมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระปัญหาในสังคมที่มีผลกระทบต่อเด็ก 3. เพื่อช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กในอันที่จะเป็นปัญหาสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เผยแพร่โดยการแสดงละครในหมู่บ้านชาวเขา สะท้อนปัญหา 2. การอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชน,ชาวบ้านในชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดตาก

ผู้ประสานงาน

 1. พระอาจารย์ชัยยศ ชัยยโส (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ศูนย์พุทธเกษตรกรรมหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ : 50300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5341 4245

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ต่อต้านการค้ามนุษย์
 3. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 4. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
 5. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้หญิง
 3. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด