ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Greenpeace Southeast Asia ()
โทรศัพท์ 1:
0 2272 7100 - 2
โทรศัพท์ 2:
0 2616 8170
โทรสาร:
0 2271 4342
อีเมล์:
greenpeace.southeastasia@th.greenpeace.org
เว็บไซต์:
http://www.greenpeacesoutheastasia.org
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-05-03
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
60/1 ห้อง C202 อาคารมนริริน ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
อำเภอ:
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด:
พิษณุโลก
หมายเหตุ:
1. ปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม 2. เปิดโปงและหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและยั่งยืน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การจัดกิจกรรมรณรงค์ 2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางจิรากร คชเสนี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 60/1 ห้อง C202 อาคารมนริริน ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  อำเภอ : พญาไท
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป