ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดมหาสารคาม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4374 2995
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4374 2995
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-08
ที่อยู่:
98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
อำเภอ:
เมืองมหาสารคาม
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีขบวนการที่ไม่จำกัดทางเลือกในการทำการเกษตร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนและกองทุนชุมชน 3. เพื่อรณรงค์เผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนพึ่งตนเอง 2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต - ผู้บริโภค 3. การสร้างตลาดทางเลือก
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานงาน

  1. นางสาวจรรยา แสนสุข (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4374 2995

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง