ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thai Labour Campaign ()
โทรศัพท์ 1:
0 2933 0585
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2933 1951
อีเมล์:
campaign@thailabour.org
เว็บไซต์:
http://www.thailabour.org
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ตู้ ปณ 219 ไปรษณีย์ลาดพร้าว
อำเภอ:
ลาดพร้าว
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อวิจัยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทยในทุกรูปแบบ 2. เพื่อเผยแพร่และเปิดโปงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิของลูกจ้าง ให้เป็นที่รับทราบของเครื่องข่ายองค์กรในระดับประเทศและต่างประเทศ 3. เพื่อเผยแพร่เอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานแรงงานสากลและกฎหมาย และข้อปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อเป็นเวทีอภิปรายและการศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณแรงงาน และมาตรฐานด้านแรงงาน 5. เพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการ และรณรงค์ร่วมกันต่อประเด็นปัญหาด้านแรงงานในประเทศไทย 6. เพื่อรณรงค์ต่อต้านบรรษัทข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิแรงงานของลูกจ้าง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนนทบุรี
 3. จังหวัดนครนายก
 4. จังหวัดปทุมธานี
 5. จังหวัดสมุทรปราการ
 6. จังหวัดสมุทรสงคราม
 7. จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวจรรยา ยิ้มประเสริฐ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ตู้ ปณ 219 ไปรษณีย์ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : ลาดพร้าว
  รหัสไปรษณีย์ : 10310
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2933 0585

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน
 3. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 4. เสรีภาพในการชุมนุม
 5. เสรีภาพในการสมาคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. แรงงานข้ามชาติ
 2. ผู้ใช้แรงงาน