ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
121 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-07-04
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-07-04
งบประมาณที่ใช้:
12,735 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ภาพรวมหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจนนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 90 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม